Statut

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 1. Uchwała nr XLIV/897/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf) 2. Akt Założycielski (pdf) 3. Statut Medyczno-Społe...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Remont balkonów w budynku Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie"

OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2 - Projekt wykonawczy i rysunki

Załącznik nr 2.1 - Balustrada

Załącznik nr 3 - Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 4 - Formularz Oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 -  Wykaz osób

Załącznik nr 9 - ID postępowania

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Przejdź do wpisu

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Medycznej...

OGŁOSZENIE

Specyfikacja warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2  - Projekt część opisowa

Załacznik nr 3  - Rzut piwnic

Załacznik nr 4  - Rzut parteru

Załacznik nr 5  - Rzut piętra

Załacznik nr 6  - Rozwinięcie instalacji CO

Załacznik nr 7  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 8  - Formularz oferty

Załacznik nr 9  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załacznik nr 10  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załacznik nr 11  - Wykaz robót budowlanych

Załacznik nr 12  - Wykaz osób

Załacznik nr 13  -  ID postępowania

Załacznik nr 14  - Projekt umowy

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Remont balkonów w budynku Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealn...

OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2 - Projekt wykonawczy i rysunki

Załącznik nr 2.1 - Balustrada

Załącznik nr 3 - Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 4 - Formularz Oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 -  Wykaz osób

Załącznik nr 9 - ID postępowania

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Przejdź do wpisu

Statuty

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 1. Uchwała nr XLIV/897/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf) 2. Akt Założycielski (pdf) 3. Statut Medyczno-Społe...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


Nazwa rejestru:  sekretariat
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Grażyna Kuśnierz
Telefon:  017 8536554, 017 8581421

- dziennik korespondencyjny
- rzeczowy wykaz akt
- ewidencja zasobu archiwum zakładowego
- księgi słuchaczy
- ewidencja pieczęci urzędowych
- ewidencja wydanych legitymacji, indeksów, świadectw ukończenia szkoły
- ewidencja wydanych zaświadczeń dla słuchaczy
- ewidencja słuchaczy, danych dotyczących ich obowiązku do służby wojskowej i zaświadczeń wydanych do Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień

Nazwa rejestru: kadry
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Beata Świder
Telefon:  017 8581428

- akta osobowe pracowników
- ewidencja dowodów obecności w pracy
- ewidencja absencji chorobowej
- ewidencja delegacji służbowych
- ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
- ewidencja wypadków przy pracy
- rejestr spraw sądowych

Nazwa rejestru: dokumentacja płacowa
Forma rejestru: pisemna i elektroniczna
Osoba dysponująca: Jolanta Woźniak
Telefon:  017 8581430

Nazwa rejestru: dokumentacja księgowa
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Marcin Pluta
Telefon:  017 8581430

Nazwa rejestru: księgi inwentarzowe
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Aneta Płowy
Telefon:  017 8581431

Nazwa rejestru: biblioteka
Forma rejestru: pisemna i elektroniczna
Osoba dysponująca: Magdalena Dębowska
Telefon:  017 8581435

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2019 r.:
 1.     Bilans (plik pdf)
 2.     Rachunek Zysków i Strat (plik pdf)
 3.     Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik pdf)
 4.     Oświadczenie kierownika jednostki (plik pdf)
 5.     Informacja dodatkowa (plik pdf)

Przejdź do wpisu

Struktura Organizacyjna Szkoły

Struktura Organizacyjna Szkoły

Dyrektor szkoły:

 • wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
  • kierownicy szkolenia praktycznego
   • nauczyciele zawodu
  • nauczyciele wychowania fizycznego
 • główny księgowy
  • główny specjalista ds. księgowości
  • księgowa
  • referent
 • główny specjalista ds. pracowniczych
  • samodzielny referent ds. biurowych
 • starszy inspektor ds. BHP
 • specjalista ds. sekretariatu
 • kierownik działu administracyjnego
  • referent
  • portierzy
  • starsi portierzy
  • konserwatorzy
  • sprzątające
  • pomoc administracyjna
 • kierownik stołówki
  • samodzielny referent ds. magazynu i stołówki
  • kucharze
  • pomoce kuchenne
 • nauczyciele bibliotekarze
 • kierownik internatu
  • wychowawcy internatu
 • referent ds. informatyki
 • referent

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia

Ogłoszenie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

od dnia 22 marca do 10 kwietnia 2021 roku

nauka w MSCKZiU w Rzeszowie

odbywać się będzie w trybie zdalnym (kształcenie na odległość)

Przejdź do wpisu

Deklaracja dostepności

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej medyk-studium.pl

Data publikacji deklaracji na stronie internetowej:

2021.02.15

Data ostatniej aktualizacji:

2021.02.15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia : 2021.01.04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kuśnierz

e-mail: k_kusnierz@medyk-studium.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
telefon: 17/85-814-21
e-mail: medyk@medyk-studium.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wierzbowej, prowadzi do niego stopień, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ,ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przejdź do wpisu

Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie:

 1. Regulamin pracy 
 2. Regulamin premiowania 
 3. Regulamin BHP 
 4. Regulamin funduszu świadczeń socjalnych 
 5. Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
 6. Regulamin przyznawania nagród dyrektora.

Przejdź do wpisu

Informacje o szkole

Informacje o Medyczno Społecznym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

tel: 017 858-14-21; 017 853-65-54
fax: 017 853-91-91

e-mail: medyk@medyk-studium.pl
e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@medyk-studium.pl
www: http://www.medyk-studium.pl


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna i Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych jest szkołą z ponad 40-letnią tradycją. Wykształciła ogromną rzeszę cenionych specjalistów. Słuchacze wszystkich kierunków kształcenia korzystają z pracowni komputerowej i bogatych zbiorów biblioteki oraz czytelni.

Szkoła proponuje słuchaczom pogłębianie wiedzy zawodowej poprzez udział w kursach dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i certyfikatów. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki oraz nieodpłatnie z profesjonalnie wyposażonej siłowni. Absolwenci są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami w Unii Europejskiej i na świecie.
 
Kierunki kształcenia:
 
Asystentka stomatologiczna – nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: poradnie opieki stomatologicznej, prywatne gabinety stomatologiczne, oddziały chirurgii szczękowej.
Florysta – nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, imprezy targowe i wystawiennicze.
Higienistka stomatologiczna – nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: pracuje w duecie z lekarzem dentystą przy zabiegach profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz chirurgicznych. Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta.
Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szpitalne oddziały dziecięce.
Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: państwowe i prywatne centra opieki i pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, rodziny osób niesamodzielnych absolwenci mogą również prowadzić własną działalność opiekuńczą.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1,5 roku. Miejsce pracy: oddziały szpitalne, zakłady: opiekuńczo-pielęgnacyjne, leczniczo-pielęgnacyjne, domy pomocy społecznej.
Opiekun osoby starszej - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: dzienne i środowiskowe domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osoby starszej,  środowisko domowe osoby starszej.
Ortoptystka - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: poradnie leczenia zeza, poradnie patofizjologii widzenia i neurookulistyki, gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne, oddziały okulistyczne, zakłady optyczne.
Podolog - nauka trwa 2 lata. Podolog może podjąć zatrudnienie poza gabinetem usługowym w poradniach diabetologicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, ośrodkach spa.
Protetyk słuchu - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: gabinety: protetyki słuchu, audiologiczne, pracownie: otoplastyczne, serwisu technicznego, sprzętu audioprotetycznego, jednostki badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych.
Technik dentystyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: pracownie protetyczne, prywatne laboratoria dentystyczne.
Technik elektroradiolog - nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: diagnostyczne gabinety: rentgenowskie, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, EEG, EKG, EMG, audiometrii, spirometrii oraz pracownie terapeutyczne – radioterapia. 
Technik farmaceutyczny- nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: apteki, laboratoria badawcze, sklepy: zielarskie, medyczne, drogeryjne, hurtownie farmaceutyczne.
Technik masażysta - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: placówki służby zdrowia, niepubliczne zakłady opieki społecznej, gabinety prywatne, odnowy biologicznej i sanatoria.
Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.
Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne i prywatne gabinety kosmetyczne.

 

Przejdź do wpisu